Privacybeleid van GSR Services GmbH

Met de volgende informatie willen wij u uitleggen hoe wij in ons bedrijf met uw gegevens omgaan wanneer u deze website bezoekt en hoe wij de wettelijke vereisten hieromtrent hebben geïmplementeerd.

Voor een beter begrip en een beter overzicht is er nu een inhoudsopgave, waarmee u individuele toelichtingen en notities sneller kunt vinden.

Inhoudsopgave

I. Inleiding/Overzicht

II. Toepassingsgebied:

III. definities

1. Persoonsgegevens

2. Betrokkene

3. Verwerking

4. Beperking van verwerking

5. Profilering

6. Pseydonimisering

7. Bestandssysteem

8. Verantwoordelijk

9. Verwerkers

10. Ontvanger

11. Derde

12. Toestemming

13. Schending van de bescherming van persoonsgegevens

14. Cookies

15. IP-adres

16. browser

17. Verwijzende URL

18. Plug-in

IV. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

1. Verantwoordelijke van GSR Services GmbH

2. Data Protection Officer

V. Algemene informatie

VI. Gegevensverzameling en -opslag

1. Verzameling van algemene gegevens en informatie bij het gebruik van onze website

2. Contact met ons opnemen via e-mail

VII.Cookies

VIII Integratie van diensten en inhoud van derden

1. Integratie van Google Maps

2. Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

3. Gebruik van sociale plug-ins van Facebook

4. Twitter-plug-in

5.Google Plus

6. YouTube

7. Vimeo

8. Matomo (voorheen Piwik)

IX. RSS-feed

X. Gegevensbescherming voor sollicitaties en sollicitatieprocedures

XI. Gegevensoverdracht aan derden

XII. SSL- of TLS-codering

XIII. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

XIV Rechten van de betrokkene

1. Recht op informatie

2. Recht op rectificatie

3. Recht op annulering

4. Recht op beperking van de verwerking

5. Recht op informatie

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

7. Recht van bezwaar

8. Recht op intrekking van de toestemmingsverklaring op grond van de datawet

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering

10. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

XV. Wijziging in ons privacybeleid 

I. Inleiding/Overzicht

Gegevensbescherming is altijd een belangrijk punt geweest. Alleen door gegevensbescherming is het mogelijk om elk individu te beschermen tegen het feit dat zijn persoonlijke rechten en/of andere rechten worden aangetast door de verwerking van zijn persoonlijke gegevens.

Elk bedrijf heeft data nodig en onderhoudt deze zodat een bedrijf überhaupt kan bestaan.

Helaas neemt door de steeds groter wordende digitale netwerken ook het risico op datamisbruik toe.

In principe zouden de bedrijven die gegevens verzamelen, opslaan of verwerken echter niet beschermd moeten worden.

In plaats daarvan moet elk individu worden beschermd tegen misbruik van gegevens en dus in het bijzonder tegen schending van zijn of haar persoonlijke rechten.

Om deze reden heeft gegevensbescherming voor ons bedrijf altijd een bijzonder hoge prioriteit gehad.

Het is daarom niet alleen onze claim, maar ook een eis van de wetgever om ervoor te zorgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Onze gegevensbeschermingspraktijken zijn daarom altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Wettelijke vereisten voor gegevensbescherming omvatten met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Telemediawet (TMG).

We hebben in ons bedrijf tal van maatregelen genomen en geïmplementeerd, zowel technisch als organisatorisch, om een ​​zo volledig mogelijke bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring en de volgende toelichtingen en opmerkingen willen wij u zo volledig en duidelijk mogelijk informeren over waarom wij persoonsgegevens wanneer, waar en hoe of met welk doel verzamelen en verwerken.

Tegelijkertijd willen wij u informeren over de rechten die u als betrokkene in dit verband heeft.

Aan de hand van onderstaande toelichtingen kunt u zien in hoeverre wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u onze website gebruikt en wat uw rechten zijn.

Voor een beter begrip is deze verklaring inzake gegevensbescherming onderverdeeld in afzonderlijke secties en voorzien van kopjes. De kopjes laten al zien waar de afzonderlijke sectie over gaat.

Daarnaast hebben we de termen die met name door de wetgever worden gebruikt en de termen die volgens ons niet bij iedereen bekend zijn in een apart hoofdstuk gedefinieerd, zodat het voor u gemakkelijker is om deze verklaring inzake gegevensbescherming te begrijpen en u de termen kunt opzoeken op elk moment.

In dit verband hebben we in de afzonderlijke secties ook verwijzingen naar tal van termen toegevoegd, waar de bijbehorende uitleg van de term of de bijbehorende definitie te vinden is, zodat deze snel kan worden gelezen.

Bovendien hebben we in de afzonderlijke secties specifiek de rechtsgrond genoemd, die ons het recht geeft om de relevante persoonlijke gegevens te verzamelen en te verwerken.

Tegelijkertijd hebben we in de afzonderlijke secties ook het doel en, indien mogelijk, de duur van de verwerking vermeld.

Ook wijzen wij u in de afzonderlijke paragrafen op welke specifieke rechten u bij de desbetreffende gegevensverwerking hebt.

Bovendien worden de rechten waarop u aanspraak hebt in een apart hoofdstuk nogmaals herhaald, met vermelding van de relevante wettelijke bepalingen, zodat u op elk moment kunt achterhalen op welke rechten u recht heeft zonder in de afzonderlijke rubrieken te hoeven zoeken.

Indien de volgende informatie en toelichtingen voor u niet voldoende zijn en/of ondanks onze inspanningen voor u onbegrijpelijk zijn, staan ​​onze functionaris voor gegevensbescherming (zie IV. 2.) en/of onze andere medewerkers altijd tot uw beschikking voor vragen, suggesties , kritiek, enz. ter beschikking stellen.

De contactmogelijkheden vindt u in deze verklaring en/of in ons impressum.

II. Toepassingsgebied:

Deze website wordt beheerd door GSR Services GmbH, Auf dem Brink 1, 21394 Suedergellersen. Deze verklaring inzake gegevensbescherming is daarom van toepassing op onze gehele homepage en onze gehele website.

Meer informatie over ons bedrijf vindt u te allen tijde in ons impressum.

III. definities

We hebben er in het begin al op gewezen dat de wettelijke bepalingen over gegevensbescherming met name voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG) en de Telemediawet (TMG).

U kunt de huidige versie van de bovengenoemde wetten vinden via de volgende links:

– Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): https://dsgvo-gesetz.de

– Federale wet op de gegevensbescherming (BDSG): https://dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/

– Telemediawet (TMG): https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/

Deze verklaring inzake gegevensbescherming voldoet daarom aan de eisen en specificaties van de bovengenoemde wetten.

Om deze reden gebruiken we ook definities en termen uit deze wetten in deze gegevensbeschermingsverklaring.

We gebruiken ook termen uit de computertaal en de IT-industrie.

Voor een beter en beter begrip willen we hieronder eerst de belangrijkste termen uitleggen en definiëren. De wetgever heeft deze definities ook gebruikt, met name in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom hebben wij in de volgende toelichtingen en definities waar mogelijk ook de bijbehorende wettelijke regelingen genoemd waaruit deze definities voortvloeien.

1. Persoonsgegevens
(zie ook artikel 4 nr. 1 AVG)

Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of een of meer bijzondere kenmerken, de uitdrukking de fysieke , fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

2. Betrokkene
(zie ook artikel 4 nr. 1 AVG)

Betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt.

3. Verwerking
(zie ook artikel 4 nr. 2 AVG)

Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van beschikbaarstelling, matching of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

4. Beperking van verwerking
(zie ook artikel 4 nr. 3 AVG)

Einschränkungen der Verarbeitung ist die Markierung CONFIRMED is personenbezogen is Daten mit dem Ziel, ihre Verarbeitung einzuschränk de künftig.

5. Profilering
(zie ook artikel 4 nr. 4 AVG)

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten die verband houden met werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren analyseren of voorspellen van die natuurlijke persoon belangen, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.

6. Pseudonimisering
(zie ook artikel 4 nr. 5 AVG)

Pseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

7. Bestandssysteem
(zie ook artikel 4 nr. 6 AVG)

Bestandssysteem is elke gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die toegankelijk is volgens bepaalde criteria, ongeacht of deze verzameling gecentraliseerd, gedecentraliseerd of georganiseerd is volgens functionele of geografische aspecten.

8. Verantwoordelijk
(zie ook artikel 4 nr. 7 AVG)

De verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens; indien het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden bepaald door het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

9. Verwerkers
(zie ook artikel 4 nr. 8 AVG)

Auftragsverarbeit ist natürlich eine oder juristisch de Persoon, in Behör, Einrichtungen oder andere Stella, sterven Daten im Auftrag des personenbezog tot de verarbeitet verantwortlich.

10. Ontvanger
(zie ook artikel 4 nr. 9 AVG)

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoek krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van deze gegevens door de genoemde autoriteiten wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking.

11. Derde
(zie ook artikel 4 nr. 10 AVG)

Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

12. Toestemming
(zie ook artikel 4 nr. 11 AVG)

Toestemming is elke wilsuiting die door de betrokkene vrijwillig wordt gegeven voor het specifieke geval, op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft dat hij zijn persoonsgegevens verwerkt.

13. Schending van de bescherming van persoonsgegevens
(zie ook artikel 4 nr. 12 AVG)

Inbreuk in verband met persoonsgegevens is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies of de wijziging, hetzij per ongeluk, hetzij onwettig, of ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

14. Cookies

Cookies zijn datasets die door een webserver op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. Wanneer u opnieuw verbinding maakt, worden ze teruggestuurd naar de webserver die de cookie instelt met als doel de gebruiker en zijn of haar instellingen te herkennen. Het is een bestand dat lokaal op de computer van de gebruiker wordt aangemaakt en dat de gebruiker een specifieke identiteit toewijst die bestaat uit cijfers en letters.

De classificatie van cookies als persoonsgegevens is afhankelijk van het technische ontwerp van de cookies.

Als alleen een willekeurig gegenereerde combinatie van cijfers en letters door middel van een cookie op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen, kan de gebruiker zelf niet worden geïdentificeerd. Een opdracht is alleen mogelijk met de aanvullende kennis welke combinatie op welke computer is opgeslagen. De beheerders van websites hebben deze aanvullende kennis niet als ze alleen cookies gebruiken met uitsluitend willekeurige elementen.

Als de exploitant de naam van de gebruiker of zijn e-mailadres in de cookie installeert, heeft de gebruiker de exploitant regelmatig de relevante informatie verstrekt en zo zijn identiteit zelf bekend gemaakt, bijvoorbeeld bij het aanmaken van een klant-/gebruikersprofiel, als onderdeel van een bestelling op de website van de website van het bedrijf, bij gebruik van een e-mailinbox van dezelfde operator, bij deelname aan enquêtes op de website en dergelijke. Het systeem van de gebruiker kan zo worden geprogrammeerd dat deze aanvullende informatie wordt opgenomen in de identificatiecombinatie van de cookie. Als de gebruikersnaam of het e-mailadres in de cookie is geïntegreerd, kan de gebruiker worden geïdentificeerd. De cookie wordt geclassificeerd als persoonsgegevens.

Een combinatie van cookies en IP-adressen is ook mogelijk. In deze constellatie slaat de beheerder van de bezochte website IP-adressen op en relateert deze onmiddellijk aan de opgegeven cookies, dwz hij slaat in een database op welke cookie aan welk IP-adres is toegewezen. De identificeerbaarheid van de gebruiker veronderstelt dat de exploitant van de website het IP-adres aan een bepaalde gebruiker kan toewijzen zonder een onevenredig grote inspanning in termen van tijd, kosten en personeel.

Of IP-adressen zelf persoonlijke gegevens vertegenwoordigen, is in de Duitse jurisprudentie nog niet uniform beslist. Er zou dus vanuit kunnen worden gegaan dat een IP-adres onder het begrip persoonsgegevens valt.

In de regel worden de meeste van de gebruikte cookies verwijderd na het einde van de betreffende browsersessie (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op de computer van de gebruiker staan ​​en stellen de exploitant van de betreffende website in staat om de computer van de gebruiker bij zijn volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

Meestal worden cookies gebruikt om het bezoek aan een website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken.

Elke gebruiker kan zijn browser zo instellen dat de browser de gebruiker informeert over het plaatsen van cookies. Dit maakt het gebruik van cookies transparant voor de gebruiker.

Uiteraard kan de betreffende gebruiker zijn browser ook zo instellen dat cookies niet op zijn computer worden opgeslagen of reeds opgeslagen cookies worden verwijderd.

Hiervoor moet u eerst de browser die u gebruikt, zoals Internet Explorer, Firefox, enz. oproepen. Daar kunt u onder het kopje Instellingen onder het kopje Privacybeleid cookies blokkeren en/of andere cookie-instellingen maken.

Meer gedetailleerde informatie vindt u ook in de gegevensbeschermingsverklaringen van uw respectieve browserprovider.

15. IP-adres

Een IP-adres is een adres in computernetwerken dat – net als internet – is gebaseerd op het internetprotocol (IP). Het wordt toegewezen aan apparaten die op het netwerk zijn aangesloten, waardoor de apparaten adresseerbaar en dus toegankelijk zijn. Het IP-adres kan een enkele ontvanger van een groep ontvangers aanwijzen. Omgekeerd kunnen meerdere IP-adressen aan een computer worden toegewezen.

Het IP-adres wordt voornamelijk gebruikt om gegevens van de afzender naar de beoogde ontvanger te kunnen transporteren.

16. browser

Browsers zijn speciale computerprogramma's voor het weergeven van websites op internet (World Wide Web) of documenten en gegevens in het algemeen.

17. Verwijzende URL

Op internet verwijst referrer-URL naar de website waarlangs de gebruiker op de huidige website of het huidige bestand is gekomen.

18. Plug-in

Een plug-in is een softwareprogramma dat zelfstandig een deelfunctionaliteit afdekt en daarmee de functionaliteit van een totaalsysteem uitbreidt. Er is een hoger platform nodig om een ​​plug-in uit te voeren, die op zijn beurt de nodige interfaces biedt voor de integratie van de plug-in. Plug-ins moeten niet worden verward met add-ons, die alleen bestaande software als optie aanvullen en geen eigen bibliotheken bieden, maar alleen de bestaande gebruiken.

De plug-ins zijn in de meeste gevallen van derden en slechts zelden van dezelfde fabrikant van het hoofdprogramma.

Bekende programma's zijn: B. de Flash Player-, Java- of PDF-plug-ins voor webbrowsers zoals Internet Explorer of Mozilla Firefox. Deze uitgebreide browsers met functies voor het weergeven van bestandsformaten (bijvoorbeeld videostreaming, PDF-documenten) die standaard niet worden ondersteund. Een ander voordeel van de externe plug-ins is dat ze alleen geladen hoeven te worden als ze echt nodig zijn. Dit bespaart bronnen en maakt het mogelijk om ze bij normaal browsergebruik gerichter te gebruiken.

IV. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Op dit punt willen we u informeren wie verantwoordelijk is (voor definitie zie III. 8.) en wie de functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf is.

1. Verantwoordelijk

GSR Services GmbH, Auf dem Brink 1, 21394 Suedergellersen, vertegenwoordigd door de algemeen directeur Henning Gramann, ibid

De contactgegevens van de verantwoordelijke zijn als volgt:

GSR Services GmbH, Auf dem Brink 1, 21394 Suedergellersen
Telefoon: +49 (0)4135 31789 – 50
E-mail: henning.gramann@gsr-services.com 
Website: http://www.gsr-services.com 

Meer informatie over de verantwoordelijke vindt u ook in ons colofon.

2. Data Protection Officer

Een functionaris voor gegevensbescherming is in principe alleen nodig als minimaal 10 personen continu bezig zijn met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in het bedrijf.

In ons bedrijf is dit niet het geval. Er zijn wel uitzonderingen op deze regel. De voorwaarden voor deze vrijstellingen gelden echter niet voor ons bedrijf. Daarom hebben we geen functionaris voor gegevensbescherming nodig.

U kunt daarom contact opnemen met een van onze medewerkers op het gebied van gegevensbescherming. De contactgegevens vindt u in deze verklaring en/of in ons impressum.

V. Algemene informatie

In de regel kunt u onze homepage of onze internetpagina's gebruiken zonder dat u persoonlijke informatie hoeft te verstrekken.

Als u echter gebruik wilt maken van speciale diensten van ons bedrijf, bijvoorbeeld als klant, zakenpartner, enz., kan verwerking van uw persoonsgegevens (zie III.1.) noodzakelijk worden.

Dit is met name het geval wanneer Sineem contact met ons op via e-mail.

In dit verband willen we uitdrukkelijk verduidelijken dat, ondanks de technisch mogelijke veiligheidsmaatregelen die we hebben genomen, op internet gebaseerde gegevensoverdrachten beveiligingslacunes kunnen hebben en we daarom geen absolute bescherming kunnen garanderen.

Om deze reden kunt u persoonsgegevens natuurlijk ook op alternatieve manieren aan ons doorgeven, bijvoorbeeld persoonlijk of telefonisch. U kunt de contactmogelijkheden te allen tijde in ons colofon vinden en/of ons persoonlijk vragen.

VI. Gegevensverzameling en -opslag

Onze website kan in principe worden gebruikt zonder enige aanduiding van persoonsgegevens. Niettemin worden bij elk bezoek aan onze website gegevens verzameld en opgeslagen. U heeft ook de mogelijkheid om per e-mail contact met ons op te nemen.

Welke gegevens worden verzameld en verwerkt, de wettelijke basis die ons daartoe machtigt, het doel, de duur van de opslag en uw rechten in verband hiermee moeten hier worden uitgelegd.

1. Verzameling van algemene gegevens en informatie bij het gebruik van onze website

Bij elk bezoek aan onze website wordt automatisch informatie verzameld en opgeslagen. Concreet omvat dit de volgende informatie of gegevens:

- Website naam
- het dossier
- Datum
- Tijd
– hoeveelheid gegevens
– Webbrowser en webbrowserversie
- Besturingssysteem
– de domeinnaam van uw internetprovider
– de zogenaamde verwijzende URL
– het IP-adres.

Bovenstaande gegevens of informatie worden automatisch door uw browser naar ons verzonden.

Deze informatie is algemeen en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over uw persoon; U blijft dus anoniem. Deze gegevens of informatie worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

In dit kader behouden wij ons echter het recht voor om deze informatie, ook wel serverlogfiles genoemd, naderhand te controleren, indien wij concrete aanwijzingen van onrechtmatig gebruik krijgen of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn door derden.

Deze gegevensverzameling dient om de inhoud van deze website weer te geven en voor statistische doeleinden. De gegevensverzameling helpt ons met name om de technologie te optimaliseren. Het verzamelen van de bovengenoemde gegevens is daarom absoluut noodzakelijk.

De wettelijke basis voor de bovengenoemde gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 lid 1 f AVG.

Deze gegevens worden door ons over het algemeen voor een periode van 60 dagen bewaard en daarna verwijderd, tenzij wij wettelijk verplicht zijn door een derde partij deze gegevens te blijven bewaren en/of wij concrete aanwijzingen hebben van onrechtmatig gebruik.

Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is absoluut noodzakelijk voor de beschikbaarstelling en werking van onze website. Er is dus geen mogelijkheid tot bezwaar en/of verwijdering.

2. Contact met ons opnemen via e-mail

Een snel elektronisch contact met ons is te allen tijde per e-mail mogelijk. Als u per e-mail contact met ons opneemt, worden uw e-mailadres, uw naam en, als u andere persoonsgegevens verstrekt, ook automatisch opgeslagen. Deze persoonlijke gegevens, die u ons vrijwillig verstrekt, worden opgeslagen met het oog op verwerking en/of om contact met u op te nemen. In dit verband worden deze persoonsgegevens niet doorgegeven aan derden.

De wettelijke basis voor deze gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 f AVG. Indien het e-mailcontact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6 lid 1 b AVG.

We zullen deze gegevens verwijderen zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Dit is het geval wanneer het betreffende e-mailgesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is afgelopen wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan de communicatie niet worden voortgezet. Het intrekken van de toestemming is informeel mogelijk. U kunt deze herroeping daarom schriftelijk, per e-mail, telefoon etc. rechtstreeks aan onze functionaris voor gegevensbescherming en/of een van onze andere medewerkers sturen. De bijbehorende contactgegevens vindt u in deze verklaring en/of in ons impressum.

In geval van herroeping zullen we alle persoonlijke gegevens die we hebben opgeslagen tijdens het contact met u verwijderen.

VII. Cookies

We gebruiken zogenaamde cookies op onze homepage en op onze internetpagina's (voor een definitie, zie III.14.). In detail gebruiken we zowel sessiecookies als permanente cookies op onze homepage en op onze internetpagina's (voor definitie zie III.14.).

We gebruiken cookies voor analyse- en optimalisatiedoeleinden. Cookies worden niet gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer te laden.

Cookies bevatten b.v. B. Informatie over de eerdere toegangen van de gebruiker tot de bijbehorende server of informatie over welke aanbiedingen tot nu toe zijn geopend.

Dit stelt ons in staat om ons aanbod continu te verbeteren en gemakkelijker te maken.

Het verzamelen van gegevens is daarom absoluut noodzakelijk.

De wettelijke basis voor de bovengenoemde gegevensverzameling is artikel 6 lid 1 lid 1 f AVG.

Hoewel op grond van artikel 6 lid 1 lid 1 f AVG geen toestemming is vereist, tonen wij bij het eerste bezoek aan onze site een cookiewaarschuwing, waarmee wij er nogmaals uitdrukkelijk op wijzen dat er gebruik wordt gemaakt van cookies. Tegelijkertijd verkrijgen we ook uw toestemming voor het gebruik van cookies door de gebruiker toestemming te geven voor het gebruik van cookies door op de knop te klikken.

Eventueel gegeven toestemming is tevens de rechtsgrond.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van cookies of om deze te verwijderen. U heeft daarom te allen tijde de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Dit wordt meestal gedaan door de juiste optie te selecteren in de browserinstellingen of door extra programma's te gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij naar de toelichtingen onder III.14. en/of de gegevensbeschermingsverklaring en de helpfunctie van de browser of browserprovider die u gebruikt.

VIII. Integratie van diensten en inhoud van derden

We hebben de diensten van derden op onze homepage geïntegreerd om onze homepage en ons aanbod aantrekkelijker te maken en uit te breiden.

1. Integratie van Google Maps

Wij gebruiken Google Maps op onze website. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de homepage tonen en kunt u de kaartfunctie comfortabel gebruiken.

Google Maps is een onderdeel van Google Inc., 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Bij elke afzonderlijke oproep van de door ons geïntegreerde component "Google Maps" plaatst Google een cookie (voor een definitie, zie III. 14) om gebruikersinstellingen en gebruikersgegevens te verwerken wanneer de website waarop de "Google Maps" component is geïntegreerd wordt weergegeven.

Deze cookie wordt in de regel niet verwijderd door de browser te sluiten, maar vervalt na een bepaalde tijd, tenzij u deze vooraf handmatig verwijdert.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking van uw gegevens, heeft u de mogelijkheid om de "Google Maps"-service te deactiveren en zo de overdracht van gegevens naar Google te voorkomen. Hiervoor moet u de JavaScript-functie in uw browser deactiveren. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval "Google Maps" niet of slechts in beperkte mate kunt gebruiken.

Het gebruik van "Google Maps" en de via "Google Maps" verkregen informatie vindt plaats in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Google, die te vinden zijn onder de volgende link https://policies.google.com/trms?hl=de en de aanvullende voorwaarden voor "Google Maps" https://www.google.com/intl/de_US/help/trms_maps.html. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

We gebruiken Google Maps op onze homepage of onze website om onze homepage aantrekkelijker te maken voor de gebruiker.

De rechtsgrondslag is daarom artikel 6 lid 1 f AVG.

Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u zich afmelden bij uw Google-account voordat u de component "Google Maps" gebruikt. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en/of op behoeften gebaseerde vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde reclame te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze homepage. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten op dit gebied en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild: https://www.privacyshield.gov.

2. Gebruik van Google Analytics met anonimiseringsfunctie

We gebruiken Google Analytics op deze website, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. 1600 Amphitheatre, Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies (voor definitie zie III. 14.). Deze cookies worden op uw computer opgeslagen en stellen ons in staat te analyseren hoe u onze website gebruikt.

De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd, zoals het tijdstip, de plaats en de frequentie van uw websitebezoeken, inclusief uw IP-adres, wordt verzonden naar Google in de VS en daar opgeslagen.

We gebruiken Google Analytics met een IP-anonimiseringsfunctie op onze website. In dit geval wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort en daardoor anoniem gemaakt.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

We gebruiken Google Analytics met een IP-anonimiseringsfunctie voor analysedoeleinden en de bijbehorende continue verbetering van ons aanbod.

De rechtsgrondslag is daarom artikel 6 lid 1 f AVG.

Volgens hun eigen verklaringen zal Google in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere Google-gegevens. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

Verder biedt Google een deactiveringsmogelijkheid voor de meest voorkomende browsers, waardoor u meer controle heeft over welke gegevens door Google worden verzameld en verwerkt. Als u deze optie activeert, wordt er geen informatie over het websitebezoek naar Google Analytics verzonden. Activering verhindert echter niet dat informatie naar ons of naar andere webanalysediensten die we kunnen gebruiken, wordt verzonden. Meer informatie over de deactiveringsoptie van Google en hoe u deze kunt activeren, vindt u via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

3. Gebruik van sociale plug-ins van Facebook

Momenteel zonder aanvraag.

4. Twitter-plug-in

Momenteel zonder aanvraag.

5.Google Plus

Momenteel zonder aanvraag.

6. YouTube

Onze homepage en onze website gebruiken plug-ins van YouTube voor de integratie en weergave van video-inhoud. YouTube is een internetvideoportaal. De aanbieder van dit videoportaal is YouTube, LLC, 901 Caerry Ave, San Bruno CA 94066, VS (www.youtube.com).

Bij toegang tot inhoud van onze homepage of onze internetpagina's met een geïntegreerde YouTube-plug-in wordt automatisch een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze internetpagina's of welke inhoud u op onze internetpagina's hebt bezocht.

Als je een eigen YouTube-account hebt, kan YouTube je surfgedrag rechtstreeks aan je account of je persoonlijke profiel toewijzen als je op dat moment bent ingelogd op je YouTube-account. Door vooraf uit te loggen heeft u de mogelijkheid dit te voorkomen of te voorkomen.

De integratie van YouTube in onze homepage is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen.

De rechtsgrondslag is daarom artikel 6 lid 1 f AVG.

Details over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

7. Vimeo

Onze homepage of onze website gebruikt plug-ins van Vimeo voor de integratie en weergave van video-inhoud. De aanbieder van het videoportaal is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS (www.vimeo.com).

Bij toegang tot de inhoud van onze website met een geïntegreerde Vimeo-plug-in wordt een verbinding met de Vimeo-servers tot stand gebracht. Dit vertelt Vimeo welke van onze pagina's u hebt bezocht. Vimeo leert uw IP-adres ook als u niet bent ingelogd op het videoportaal en/of daar geen account heeft. De door Vimeo geregistreerde informatie wordt doorgestuurd naar de videoportaalserver in de VS.

Vimeo kan uw gebruiksgedrag rechtstreeks aan uw profiel toewijzen. Door vooraf uit te loggen heeft u de mogelijkheid dit te voorkomen of te voorkomen.

De integratie van Vimeo plug-ins op onze homepage of onze website is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen.

De rechtsgrondslag is daarom artikel 6 lid 1 f AVG

Details over het omgaan met gebruikersgegevens zijn te vinden in het privacybeleid van Vimeo https://vimeo.com/privacy.

8. Matomo (voorheen Piwik)

Onze homepage en onze website maken gebruik van de webanalysedienst Matomo. Matomo (voorheen Piwik). Matomo is een open source-oplossing.

Matomo maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (zie III.14. voor definitie). De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van onze homepage of onze website wordt op onze server opgeslagen. Uw IP-adres wordt echter geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Matomo-cookies blijven op uw eindapparaat staan ​​totdat u ze verwijdert.

De in de Matomo-cookie opgeslagen informatie over het gebruik van onze homepage of onze website wordt niet doorgegeven. We gebruiken Matomo voor de anonieme analyse van het gebruikersgedrag om ons aanbod, inclusief ons advertentieaanbod, te optimaliseren en te verbeteren.

De rechtsgrondslag is daarom artikel 6 lid 1 f AVG.

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen.

Wij verwijzen in dit verband uitdrukkelijk naar de stellingen onder III.14.

Als gevolg hiervan kunnen sommige functies van onze homepage of onze website echter beperkt zijn.

IX. RSS-feed

Momenteel zonder aanvraag.

X. Gegevensbescherming voor sollicitaties en sollicitatieprocedures

Wij bieden aan dat sollicitaties elektronisch per e-mail naar ons worden verzonden.

Wij verzamelen, bewaren en verwerken de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van de verwerking van het sollicitatieproces.

Als wij een arbeidsovereenkomst sluiten met een sollicitant, worden de gegevens die in het sollicitatieproces aan ons worden doorgegeven, opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Als wij geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluiten, worden de sollicitatiedocumenten 6 maanden na bekendmaking van het afwijzingsbesluit verwijderd, als er geen andere legitieme belangen zijn die zich tegen verwijdering van onze kant verzetten, zoals bewijslast in gerechtelijke procedures.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 f AVG en artikel 6 lid 1 b AVG

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Als u per e-mail bij ons solliciteert, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens. In een dergelijk geval kan de communicatie niet worden voortgezet, dat wil zeggen dat uw sollicitatie niet verder in behandeling kan worden genomen, met als gevolg dat er geen arbeidsverhouding kan ontstaan. Het intrekken van de toestemming is informeel mogelijk. U kunt deze herroeping daarom schriftelijk, per e-mail, telefoon etc. rechtstreeks aan onze functionaris voor gegevensbescherming en/of een van onze andere medewerkers sturen. De bijbehorende contactgegevens vindt u in deze verklaring en/of in ons impressum.

In geval van herroeping worden alle door ons in de loop van de aanvraag opgeslagen persoonsgegevens door ons verwijderd, tenzij er een gerechtvaardigd belang van onze kant is, zoals de bewijslast in gerechtelijke procedures.

XI. Gegevensoverdracht aan derden

We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden, tenzij we u op de hoogte stellen van de openbaarmaking. Onze IT-dienstverlener heeft toegang tot onze opgeslagen gegevens om fouten te corrigeren en ons in staat te stellen de vereiste technische en organisatorische maatregelen te nemen.

De wettelijke basis hiervoor is artikel 6 lid 1 f AVG en artikel 6 lid 1 b AVG. Onze ICT-dienstverlener is door ons zorgvuldig geselecteerd en schriftelijk in opdracht gegeven. Hij is gebonden aan onze instructies en wordt regelmatig door ons gecontroleerd. De dienstverlener geeft deze gegevens niet door aan derden.

Afgezien van de gevallen die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden uitgelegd, geven we gegevens alleen door aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker als we hiertoe verplicht zijn door de wet of een officieel of gerechtelijk bevel.

Het verzamelen en opslaan van deze gegevens is absoluut noodzakelijk voor de werking en het onderhoud van onze gehele IT. Er is dus geen mogelijkheid tot bezwaar en/of verwijdering

XII. SSL- of TLS-codering

Momenteel zonder aanvraag.

XIII. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

XIV Rechten van de betrokkene

De rechten van de betrokkene zijn voor ons van bijzonder belang. De rechten van de betrokkene zijn een van de belangrijkste elementen van de wettelijke vereisten. Daarom willen we op dit punt in het bijzonder de rechten van de betrokkene benadrukken. We hebben daarom afgezien van het weergeven van de rechten van de betrokkene in de bovenstaande informatie. Naar onze mening moeten de rechten van de betrokkene op dit punt in een apart hoofdstuk worden uiteengezet om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkene op elk moment gemakkelijk te vinden en te lezen zijn.

De rechten van de betrokkene vloeien expliciet voort uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze zijn geregeld in de artikelen 12 tot en met 23 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In detail heeft de betrokkene de volgende rechten:

1. Recht op informatie
(zie ook artikel 15 AVG)

Elke betrokkene heeft het recht om van ons, d.w.z. de verantwoordelijke, bevestiging te vragen of persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene door ons worden verwerkt (het zogenaamde recht op bevestiging). De informatie moet gratis worden verstrekt.

Indien een dergelijke verwerking aanwezig is, kunt u conform artikel 15 AVG informatie bij ons opvragen over de volgende informatie:

 • (1) de verwerkingsdoeleinden;
 • (2) de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt;
 • (3) de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • (4) indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens worden bewaard of, indien dat niet mogelijk is, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 • (5) het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 • (6) het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 • (7) indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 • (8) het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens worden of zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dit verband kan de betrokkene verzoeken om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen op grond van artikel 46 AVG in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene van dit recht op informatie gebruik wil maken, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie IV. 2. voor definitie) en/of een van onze andere medewerkers. De bijbehorende contactgegevens vindt u in deze verklaring en/of in ons impressum.

2. Recht op rectificatie
(zie ook artikel 16 AVG)

Elke betrokkene heeft het recht om onmiddellijke correctie en/of aanvulling van ons, d.w.z. de verantwoordelijke, te eisen als de verwerkte persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onjuist of onvolledig zijn. Indien correctie en/of aanvulling van ons wordt gevraagd, dienen wij deze correctie onverwijld door te voeren.

Als een betrokken persoon dit recht op rectificatie of aanvulling wil doen gelden, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie IV. 2. voor definitie) en/of een van onze andere medewerkers. De bijbehorende contactgegevens vindt u in deze verklaring en/of in ons impressum.

3. Recht op gegevenswissing (“Recht om te worden vergeten”)
(zie ook artikel 17 AVG)

Elke betrokkene heeft het recht om van ons, d.w.z. de verantwoordelijke, te eisen dat de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk worden gewist als een van de volgende redenen van toepassing is, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

 • (1) De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.
 • (2) De betrokkene herroept zijn toestemming waarop de verwerking was gebaseerd overeenkomstig artikel 6 lid 1 a of artikel 9 lid 2 a AVG en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
 • (3) De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 2, AVG.
 • (4) De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • (5) Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
 • (6) De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

Indien wij, d.w.z. de verantwoordelijke, de persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en indien wij verplicht zijn deze te wissen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 AVG, zullen wij passende maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om ervoor te zorgen dat de gegevensverwerking De verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken informeren dat een betrokkene hen heeft verzocht om alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens te verwijderen.

Het recht op gegevenswissing bestaat echter niet als de verwerking noodzakelijk is

 • (1) naar Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
 • (2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, of zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die in öffentlichen oder oder oder oder der Mitgliedstaaten wurde;
 • (3) om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 9 lid 2 a en i AVG en artikel 9 lid 3 AVG;
 • (4) voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, AVG, voor zover het in artikel 17, lid 1, AVG gespecificeerde recht (recht op uitwissing) waarschijnlijk zal worden verwezenlijkt de doeleinden van deze verwerking onmogelijk maakt of ernstig schaadt, of
 • (5) naar Geltendmachung, Ausübung of Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Als een betrokken persoon van plan is dit recht op gegevenswissing uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie IV. 2.) en/of een van onze andere medewerkers. De bijbehorende contactgegevens vindt u in deze verklaring en/of in ons impressum.

4. Recht op beperking van de verwerking
(zie ook artikel 18 AVG)

Elke betrokkene heeft het recht om ons, d.w.z. de verantwoordelijke, te verzoeken de verwerking te beperken als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • (1) de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;
 • (2) de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten wissen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken;
 • (3) de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
 • (4) de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens is beperkt, mogen deze persoonsgegevens - afgezien van de opslag - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van een belangrijke verwerking in het algemeen belang van de Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking is beperkt volgens bovenstaande voorwaarden, wordt u door ons geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de door ons opgeslagen persoonsgegevens wil aanvragen, kan de betrokkene contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie IV. 2.) en/of een van onze functionaris voor gegevensbescherming via altijd contact opnemen met andere medewerkers. De bijbehorende contactgegevens vindt u in deze verklaring en/of in ons impressum.

5. Recht op informatie
(zie ook artikel 19 AVG)

Indien u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen ons, d.w.z. de verantwoordelijke, heeft doen gelden, zijn wij verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, over deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.

U heeft daarom het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

Indien u gebruik wenst te maken van dit recht op informatie, kunt u te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie IV. 2) en/of een van onze andere medewerkers. De contactgegevens vindt u in deze verklaring en/of in ons impressum.

 

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
(zie ook artikel 20 AVG)

Elke betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij aan de verantwoordelijke heeft verstrekt, d.w.z. ons, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Bovendien heeft elke betrokkene het recht om deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen zonder gehinderd te worden door de verantwoordelijke voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat

 • (1) de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 a AVG of artikel 9 lid 2 a AVG of op een contract overeenkomstig artikel 6 lid 1 b AVG en
 • (2) de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van dit recht heeft de betrokkene ook het recht om de hem betreffende persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar een andere verantwoordelijke te laten overdragen, voor zover dit technisch mogelijk is. Voorwaarde hiervoor is echter dat de vrijheden en rechten van andere mensen niet worden aangetast.

Dit recht op gegevensoverdraagbaarheid is echter niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van openbaar gezag die is overgedragen aan de verantwoordelijke, namelijk ons.

Als een betrokken persoon dit recht op gegevensoverdraagbaarheid wil doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie IV. 2.) en/of een van onze andere medewerkers. De bijbehorende contactgegevens vindt u in deze verklaring en/of in ons impressum.

7. Recht van bezwaar
(zie ook artikel 21 AVG)

Elke betrokkene heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, op basis van artikel 6, lid 1, onder e of f AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Wij, als verantwoordelijke, verwerken de persoonsgegevens niet langer, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de persoonlijke gegevens worden verwerkt om directe reclame uit te voeren, heeft elke betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.

Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden, zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1, AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij heeft elke betrokkene de mogelijkheid om zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties, ongeacht Richtlijn 2002/58/EG.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie IV. 2) of met een van onze andere medewerkers. De bijbehorende contactgegevens vindt u in deze verklaring en/of in ons impressum.

8. Recht op intrekking van de toestemmingsverklaring op grond van de datawet
(zie ook artikel 21 AVG)

Elke betrokkene heeft het recht om zijn toestemming op grond van de gegevensbeschermingswetgeving te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot het moment van intrekking.

Om dit recht uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie IV. 2.) en/of een andere van onze medewerkers. De bijbehorende contactgegevens vindt u in deze verklaring en/of in ons impressum.

9. Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profilering
(zie ook artikel 22 AVG)

Elke betrokkene heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen voor hen heeft of op vergelijkbare wijze aanzienlijke gevolgen voor hen heeft.

Dit geldt niet als het besluit

 • (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke,
 • (2) is toegestaan ​​op grond van de wetgeving van de Unie of een lidstaat waaraan de verantwoordelijke is onderworpen en deze wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of
 • (3) met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën persoonsgegevens volgens artikel 9 lid 1 AVG, tenzij artikel 9 lid 2 a of b AVG van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen om de rechten en vrijheden en hun legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de gevallen genoemd in (1) en (3) nemen wij, d.w.z. de verantwoordelijke, passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder in ieder geval het recht op menselijke tussenkomst op de deel van de verantwoordelijke persoon, d.w.z. van ons, om uw eigen standpunt kenbaar te maken en de beslissing aan te vechten.

10. Recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
(zie ook artikel 51 en volgende AVG)

Onverminderd andere rechten en/of rechtsmiddelen, heeft elke betrokkene het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van schendingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd, d.w.z. de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van Nedersaksen. De rijksfunctionaris voor gegevensbescherming voor gegevensbescherming in Nedersaksen is als volgt te bereiken:

Prinsenstrae 5, 30159 Hannover
Telefoon: +49 (0) 511-1204500
Fax: +49(0)511-1204599.

De bovengenoemde toezichthoudende autoriteit waarbij een klacht is ingediend, zal de klager ook informeren over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 AVG.

XV. Wijziging in ons privacybeleid

Om ervoor te zorgen dat onze verklaring inzake gegevensbescherming altijd overeenkomt met de huidige wettelijke vereisten, behouden wij ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook in het geval dat de gegevensbeschermingsverklaring moet worden aangepast vanwege nieuwe of herziene diensten. De nieuwe privacyverklaring wordt dan van kracht bij uw volgende bezoek aan onze homepage.